நாளை அனைத்து பள்ளிகளுக்கும்
விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 10 மணி முதல்
மதியம் 1 மணி வரை மேலாண்மைக் குழு
மற்றும் பெற்றோர் கூட்டம் அனைத்து
தலைமை ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியர்கள்
முன்னிலையில் நடைபெறுகிறது. இதற்கு
அனைத்து ஆசிரியர்களும் வருகை தர
வேண்டும் என்பதால் (மாணவர்கள் வரத்
தேவையில்லை) ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு
பதிலாக நாளை ஆசிரியர்களுக்கு
விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

By ADMIN